Google+

social net

Follow Me on Pinterest
Share on Tumblr

venerdì 28 dicembre 2012

Oroscopo 2013 (palermitano) horoscope 2013 (Palermitan language)


ARIETE > CUNTA SEMPRI FINU A DECI!

U' Cielu ru' 2013, aimmenu nei primi sei misi, si preannuncia ‘costruttivu’. V'aiuterà a raggiungere a' serenità nei sentimenti e nall' affetti, ma soprattutto no' setturi economico. Sta' Accura na' secunna parti ri' l'annu picchì ra' fini rì giugnu, pì via rì un Giove dal Cancro ca ci rumpi i cabbasisi, nell’affruntari nuove scelte rì percorso avita dedicari tutta a' dovuta attenzione e imparari a cuntari almenu finu a deci, prima rì pigghiari na' decisione.

TORO > U' TEMPU STA CANCIANNU

No' nuovu annu è tempu ri bilanci pì tutti chiddi nati sutta u' segnu ru' Toro. U' tempu sta canciannu e u' Cielu ru' 2013 si preannuncia molto positivo. Rì luglio in poi ci saranno circostanze favorevoli pa' rritruvari furtuna e serenità! Saturnu contru dallo Scorpione v'aiuterà a fàri chiarizza riguardo alla vostra esistenza e a raggiungere nuove consapevolezze’. Ma nell’opposizione rì Saturno c’è n'aspettu positivu: riuscirte ad alluntanari tutto ciò che nun riesce a garantirvi più serenità e appagamento.

GEMELLI > L'ANNU RA' SVOLTA?

Tutto appoisto, almeno n'ta cairta, pì Gemelli. I stiddi  no' 2013 si preannunciano incisivi e portatrici rì furtuna!. Tutto meritu ra' stripitusa congiunzione del benevolo Giove al vostro Sole natale. Quindi, fino a mìtà giugnu, v'arripigghiati alla grande, con prosperità, serenità e amore. Poi ci su molti se e molti ma... soprattutto occorrerebbe arricurdarisi comu eru ì cosi no' 2000 e no' 2001, picchì a' situazione astralì praticamente è quasi a stissa), ma ‘na cosa è cierta: i primi 6 misi ru' 2013 segneranno ‘na svolta.

CANCRO > ANNU NOVU VITA NUOVA!

Nall'ultimi tempi, i nati sutta u' segno ru' Cancru, un sa' passaru tantu buanu. Fustivu penalizzati, nall' ultimi ru' anni, run' Saturnu contru rà Bilancia. Ma 'nto 2013 ì cosi cancianu: “Anno nuavu, vita nuava. I stiddi ne prossimi 12 misi, v'accumpagnerannu, sostenendovi nall’innaugurazione ri nuovi strati, che favoriranno a' tanta desiderata serenità. Anche picchì stavuota sarete guidati da una maggiore saggezza e responsabilità, invece chi dall’ingenuità.

LEONE > ANNU RI CAMBIAMENTI

Aviti i niesciri tutti l'artigli. U' 2013 s'annuncia davvero impegnativo… ma si rivelerà costruttivo e rigenerante. Ma ì nati ra prima e  secunna decade saranno sottoposti a numerose e a volte cammurusi prove, ru' saggio ma severo Saturno contro u' Scorpione. Nianti panico però: perlomenu fino a giugno compreso unni sarete sostenuti i Giove ri Gemelli, ca v'aiuta a ‘canciari”. Comunque, stati accura, picchi molti ri voi ann'affruntàri una delle periodiche crisi esistenziali, ca pì alcuni sarà di particolare rilevanza”.

VERGINE > MENU CAMMURUSI RU'SOLITO.. FORSE!

Aspittativi cosi buani. Per voi u' Cielo ru' 2013 si rivelerà particolarmente entusiasmante… sotto tutti i punti ri vista. I Stiddi permetteranno a molti di voi ri essiri più che mai pazienti, laboriosi e perseveranti nel sostenere le iniziative e i propositi ru nuavo annu. E stu atteggiamento che sarà premiato picchi vi aiuterà a raggiungere i traguardi ca vi fissastivu, anche si arrivarici fussi cammurusu. Inoltre, molti Vergine travagghiaturi ma siddiati, si riscopriranno più determinati no' purtari avanti i loro iniziativi”.

BILANCIA > COINNA RURA!!!

Ora si ca' siti coinAnnu chinu rì soddisfazioni pì nati sutta u' segno ra' Bilancia. A pattu chi.. faccianu puru ì cunta cu' se stessi. U' 2013 s'annuncia chiù leggeru e generusu rì risultati. L'ultimi ru' anni vittiru Saturnu contru, molti foru travolti da demotivanti sensaziuna rì solitudine e malinconia, ma chiddu ca è sicuro è chi capistivu cà ri' vostri scelti ponnu dipendere conseguenze impurtanti e dicidistivu ca' un vi sareste chiù comportati cu' leggerezza e ingenuità.  Uora siti pronti pa' affruntari a' quotidianità cu' ‘na grinta davvero unica! Ora si ca' siti coinna ruri!!!

SCORPIONE > ANNU RI GRANDI RESPONSABILITA'..CON SUDDISFAZIUNI!

A ddu facci è stu 2013 pi tutti chiddi ru' Scorpioni. U' 2013 si preannuncia altamente costruttivo sutta tutti i punti ri vista. Ma cu' Saturno, in congiunzione col vostro Sole natale, signa un periodo piuttosto impegnativu ca v'aiuta a' crisciri. Sta fase nun va vissuta comu na' punizione, bensì comu un necessariu insegnamentu. Comu prima cuasa vi permetterà i raggiungeri ‘na maggiori consapevulizza dell’intera vostra esistenza. Insomma “un anno ri grandi responsabilità”, che aiuterà a tinirisi stritti i rapporti chi cuntanu, lassanu' cariri l'avutri.

SAGGITTARIO > COSI I RUMPIRI

Sarà un 2013 ri soddisfazioni pì tutti chiddi ca nasceru sutta u' segnu ru' Sagittario, fino a giugno compreso. ‘Tutto però dipende ri' comu vi comporterete, picchì l’opposizione astrale ri' Giove dai Gemelli, che ha iniziato a coinvolgere già negli ultimi 6 misi del 2012, segnerà un periodo culminante ra' vostra intera esistenza. Insomma cosi i rumpiri. U' Pianeta ra' fortuna, infatti, lassa presagìre un momento rì espansione… si vi avvarrete rì l'aiuto ì l'avutri cristiani. Per adesso avete un po' ri camurrìe in corso, ma sappiate ca' i stiddi s'occuperanno chiù rì vicinu rì cause legali e di tutti ì cosi ca' foru stipulati c'un contratto. Ma anche ri ogni vostra relazione.

CAPRICORNO > U' PEGGIU E' PASSATU

Buone notizie pì chiddi rù Capricorno. U' cielo ru' 2013 si annuncia chiù sereno, costruttivo e gratificante, sutta tutti ì punti rì vista. Doppu ru' anni e menzu rì estenuanti prove inflitte ru' severo ma saggiu Saturno contru ra' Bilancia, chi chiossai r'una vota misiru a dura prova a' vostra granni pacienza. Na' ritrovata determinazione vi permetterà rì pigghiari in manu a' vostra esistenza e di daricci na' significativa svolta, che favorirà a' tantu desiderata serenità”. U' passato è passato, pì furtuna, vistu ca' ì cristiani e circostanze nun proprio favorevoli vi misiru a dura prova”. Ora, na' vuota tagghiti tutti i rami sicchi, potuti pigghiari strati nuavi e chiù agevoli. U' peggiu pari passatu!

ACQUARIO > TINITI BOTTA!

Impegnativo stu' 2013 pi'nati dill’Acquario, ma, si saprannu iucari buanu i loro carti, “li attendono sorprese”. Bisogna muvìrisi però, picchi' i stiddi riciunu ca' arrivo' u' momento rì rinnovari profondamente la vostra esistenza. Cu' passari ri misi, soprattutto i nati ra prima e na seconda decade saranno coinvolti ra' cammuria, però almenu costruttiva, quadratura astrale ri Saturno contro u' Scorpione”. Ma nienti paura, picchi' perlomeno fino a giugno compreso, vi salva u' benevole Giove che vi riri... almeno iddu si rivelerà un prezioso alleato pi tianiri botta a cuègghiè, rafforzando a fiducia in voi stessi.

PESCI > SORPRESE A' GHICCARI

Tutti chiddi nati sutta u' segnu ri Pisci si ponnu aspittari un granni 2013, soprattuttu in amore. Un settore pì vuatri particolarmente generoso cu' suggestive sorprese. Infatti u' costruttivu sostegnu ru' preziosu alleatu Saturnu è prontu a offrirvi un buidellu rì sorprese... prenderete in mano a' vostra intera esistenza e ci sarà na' svolta. U' Signuri ru' destino vi offrirà un’irripetibile occasione che renderà a' vita ri tutti i jorna – travagghiu compreso – degna ri' essere vissuta”. Champagne!

1 commento: